Coranimo logo

Dierenartsencentrum Coranimo

Bij spoed altijd eerst bellen

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

CVBA CORANIMO
Arendlaan 69
1800 Vilvoorde
BE 0479104774
info@coranimo.be
02/2678051 (van ma-vr 08-19u)

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De webwinkel van CORANIMO, CVBA met zetel te Arendlaan 69, 1800 Vilvoorde (Begië) biedt haar klanten de mogelijkheid om voeding en andere toebehoren voor dieren online aan te kopen.

De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden altijd van toepassing zijn op alle artikelen uit het CORANIMO assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij CORANIMO.

Artikel 2 : Prijzen

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 3 : Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus met de grootst mogelijke zorg is opgemaakt is het mogelijk dat de aangeboden informatie toch materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen op het nummer 02/2678051.

CORANIMO is in geen geval verantwoordelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

CORANIMO is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Coranimo-assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Coranimo. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Wanneer de klant kiest om de artikelen op te halen dient hij de artikelen op de in de bevestigingsmail aangeduide datum op te halen.

De klant heeft de mogelijkheid uit volgende betaalmogelijkheden:

  • Cash (bij afhaling)
  • Bancontact (bij afhaling)
  • Via overschrijving

Er worden verzendkosten van 9€ (incl. btw) aangerekend voor elke levering tot 20kg binnen België. Voor leveringen van meer dan 20kg wordt een extra 9€ aangerekend per bijkomende schijf van 20kg binnen België. Voor verzendkosten naar het buitenland, neemt u best eerst contact op met ons. 

Artikel 5 : Overmacht

Indien er sprake is van overmacht, kan CORANIMO niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen.

Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet tot haar risico behoort. Vertraging bij wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de webshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

In geval van overmacht behoudt CORANIMO zich het recht haar verplichtingen op te schorten en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast kan de webshop ook de inhoud van de overeenkomst zo wijzigen dat de uitvoering ervan mogelijk blijft. De webshop is in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Wanneer bij het intreden van de overmacht de verplichtingen van de webshop al deels voldaan zijn of de webshop slecht gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voldoen, dan kan de webshop het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke koopovereenkomst bedroeg. Dit geldt niet als het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

CORANIMO is de volledige eigenaar van het geleverde artikel tot op het moment van de gehele betaling door de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

Artikel 7 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CORANIMO beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt CORANIMO zich het recht voor niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 8 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9 : Privacy

Bij een bestelling bij CORANIMO worden uw gegevens toegevoegd aan het klantenbestand van de webshop. CORANIMO houdt zich aan de privacy-wet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Artikel 10 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is op alle overeenkomsten geldig. Geschillen komende uit een overeenkomst tussen CORANIMO en de koper, die niet onderling kunnen worden opgelost door een bevoegde rechter in het arrondissement van de webshop.